نمایشگاه کتاب و دستاوردهای علمی واحدهای پژوهشی حوزوی برگزار می‌گردد.