نشست معرفی و نقد کتاب «امام علی(ع)» برگزار می گردد.