نشست علمی با موضوع «نسبت‌سنجی ادراکات پیشادنیایی عقل با عمل اخلاقی» برگزار گردید.