مقاله«بررسی شیوه های مدیریتی امیرالمؤمنین (ع) در مقابله با دشمنان برگرفته از زیارت غدیریه امام هادی (ع)»