دوازدهمین نشست شناسه شیعه با موضوع «نقد حدیث وصیت، با تاکید بر منحصر بودن امامان در عدد دوازده» برگزار گردید.