با اعطای رتبه علمی پژوهشی الف به فصلنامه تحقیقات کلامی موافقت شد.