معاویه را بهتر بشناسیم

 

قبل از شرکت در مسابقه توجه بفرمایید:

  • هر نفر فقط یک مرتبه می تواند در مسابقه شرکت نماید. پاسخ های با کدملی تکراری حذف خواهند شد.
  • حتما کد ملی فرد شرکت کننده وارد شود. جایزه فقط به صاحب کدملی داده خواهد شد.

 

صفحه 1 از 2

لطفا با حروف فارسی بنویسید

لطفا عدد ده رقمی وارد کنید. مثلا: ۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹

لطفا با حروف انگلیسی و مطابق فرمت وارد نمایید: info@emamat.org

لطفا عدد یازده رقمی مانند نمونه وارد کنید. مثلا ۰۹۱۲۴۷۵۸۶۹۷