مدرسه تابستانه حدیث؛ مشهد – ۱۴۰۲

مهلت ثبت نام تمام شده است.