کارگاه پژوهش در تراث حدیثی و پیرا حدیثی عامه

 

لطفا فقط از اعداد استفاده کنید

لطفا مانند نمونه و کامل وارد نمایید: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

لطفا مانند نمونه وارد نمایید: 09123456789

لطفا مانند نمونه وارد نمایید: 09123456789

(لطفاً ذکر فرمایید)

(لطفاً عنوان جلسه یا دوره و استاد(اساتید) آن را ذکر فرمایید)